Gagnefs bouppteckningar 1818-1915

Gagnefs bouppteckningar 1818-1915

Uppgifterna fr o m år 1843 är konverterade från ett tidigare registrerat material i annan form, sammanställt av Bernt Borgevik och Nils Roos. Stavningen är moderniserad och vissa namntyper ensade.

En nutida komplettering med åren 1818-1842 har gjorts av Nils Roos, Roger Mattsson och Eva Landberg. Excelbearbetningen är gjord av Eva Landberg.

Bouppteckningar senare än 1915 (med asterisk) har noterats från en arkivmapp med bouppteckningar från Nordåker.

Där både patronymikon och soldat- eller gårdsnamn finns, har de senare skrivits med versaler.

Datum saknas i en del fall, och där har inga ytterligare efterforskningar gjorts.

Däremot har vissa andra kontroller gjorts, och i samband med det har en del kompletteringar kunnat göras, både av namn och byar.

Någon total kvalitetskontroll av materialet har däremot inte gjorts, så självklart kan felaktigheter förekomma.

I kolumnen ”Make/not” syftar notering om antal giftermål på den avlidne.

Uppdelning på vår- respektive höstting börjar 1866.

I fliken ”tingsordn” listas bouppteckningarna i den ordning de är inbundna.

I fliken ”byordn” listas bouppteckningarna i by- eller platsordning där sådan angetts. Inom varje by är sorteringen i tingsår, ting och nummerordning.

I fliken ”förteckningar” listas volym och bild enligt Arkiv Digital, där bouppteckningarna per år och ting förtecknats. I kolumnen ”Make/not” anges om en förtecknad bouppteckning saknas.

Projektet har Gagnefs släktforskarförening (www.gagnefsslaktforskarforening.se) och Olaus Laurentii släktförening (www.olauslaurentius.se) som samarbetspartners.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *