Årsstämman 2016

 Årsstämman 2016

hölls den 2 juli i Bodarnas bystuga med bl.a. ett föredrag om Gagnsdräkten i slutet av 1800-talet.
Om detta kan man läsa här:
 Gagnefsdräkten

Under årets stämma som hölls i bystugan i Bodarna stod våra hembygdsdräkter i centrum. Erik Thorell från Dalarnas museum höll ett uppskattat föredrag om Gagnsdräkten i slutet av 1800-talet.
Två modeller (Anna Anåker och Erik Grankvist), som kom in i bara särken, tog på plagg efter plagg medan Erik Thorell berättade om varje del. Till slut stod där ett ungt par färdigt att gå till kyrkan. Mycket pedagogiskt och trevligt upplagt. Vi i styrelsen bar olika varianter av den nutida dräkten vilka Erik också kommenterade. Hans Hellström förevisade med hjälp av sin syster Åhldräkten.

Därpå följde byvandring i Bodadarna ledd av Ingegärd Söderström och Rune Erks.

Efter det vi ätit en god lunch från Insjöns Hotell och umgåtts med varandra hölls den formella årsstämman. ( Se protokoll). Kaffe och kaka avslutade dagen.

Lars Liss foton, denna gång naturligtvis från byn Bodarna eller Boan som den kallas i folkmun, tilldrog sig som alltid mångas intresse. Bodarnas byförening visade även sin fotosamling.

Ca 70 medlemmar deltog i årets stämma, vilket vi tycker var en god uppslutning.

ÅRSMÖTESPROTOKOLLET

Olaus Laurentii släktförening

Protokoll fört vid årsmöte lördagen 2 juli 2016 i Bodarnas bystuga

§ 1     Årsstämman öppnades av ordföranden Birgitta Eriksson som                  hälsar de 60 deltagarna välkomna.

§ 2     För stämman valdes till ordförande Sven Janson och till                              sekreterare Hans Hellström.

§ 3     Till protokollsjusterare valdes Matts Dahlberg och
Biörn Källman.

§ 4     Kallelsen och dagordningen för stämman godkändes.

§ 5     Styrelsens verksamhetsberättelse som varit utsänd föredrogs                av ordförande Birgitta Eriksson och godkändes.

§ 6     Den ekonomiska redogörelsen som varit utsänd upplästes av                  föreningens kassör Gunnel Malm och godkändes.                                            Revisionsberättelsen upplästes av Gunnel Malm.

§ 7     Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för det senaste                verksamhetsåret.

§ 8     Medlemsavgiften för 2017 fastställdes till 100 kr för familj och              50 kr för enskild (oförändrat).

§ 9     Till ordförande för ett år valdes Birgitta Eriksson.

§ 10  Till styrelseledamöter för två år valdes Roger Mattsson,                              Gunnel Malm  och Birgitta Classon. Nils Roos,
Lars-Olof Nordesjö och Hans Hellström valdes 2015 för två år.

§ 11   Till styrelsesuppleant för två år valdes Dorthy Hallqvist.
Göte Liss valdes på ett år (kompletteringsval för
Roger Mattsson som valdes till ordinarie).

§ 12   Till revisorer för ett år valdes Göran Nordqvist och
Per Dahlkvist.

§ 13   Till revisorssuppleant för ett år valdes Martin Inge.

§ 14   Förnyelse av styrelsen: Ytterligare någon person som                                   styrelsesuppleant och någon datakunnig som kan ta hand om                 hemsidan och släktträdet efterlystes av föreningens                                     ordförande som efterträdare till Göte Liss.

§ 14   Styrelsen har inte lagt fram några förslag att ta ställning till                       och inga motioner har inkommit.
§ 15   Övriga frågor: Önskemål framfördes att föregående årsmötes               protokoll bifogas årsmöteskallelsen.
§ 16   Stämman avslutades och stämmans ordförande tackade de                       närvarande för visat intresse.

Mötessekreterare: Hans Hellström
Mötesordförande:  Sven Janson
Protokolljusterare: Matts Dahlberg
Protokolljusterare: Biörn Källman