Kerstin Olsdotters familj

Kerstin Olsdotters familj

Det har tidigare antagits att det var Olaus Laurentii dotter Anna som var gift med Laurentius Erici, men senare forskning har visat att det snarare var dottern Kerstin.
Ur Erik Sundlöfs ”Olaus Laurentii Släktbok I” citerar vi:
”Anna Olausdotter var gift med Laurentius Erici, kaplan i Gagnef 1600. I slutet av 1613 blev Åls församling, , Dalarnas län eget pastorat. Givetvis uppkom då frågan vilken som skulle bli kyrkoherde där. Valet föll på kaplanen i Gagnef, Olaus Laurentii måg, Annas make Laurenti Erici Angermannus.
Laurentius Erici kom till stiftet ifrån Norrland och ibland skrev han sig som Helsingus och ibland Angermannus. Han prästvigdes 1598 och var då lärare i Västerås. Han var en skicklig och drivande präst som sökte stadga det nya pastoratet och bidrog huvudsakligen till dess förmåner. För egna medel inköpte han jord till bostället. 1637 förvärvade han sig hemmansdelar i Djurås, då köpta av Mats Ersson i Sifferbo. Dessa hemmansdelar hade kyrkoherde Lars haft i pant sedan 1625.”
Laurentius Erici var född i Ångermanland, okänt när och var i Ångermanland, och han avled den 10/5 1648 i Åls församling, , Dalarnas län.
Även Kerstin hade 6 barn, varav Erik är anfader för den stora Gagnefs-grenen.
Det bör noteras att även Kerstins döttrar Brita, Anna och Margareta blev anmödrar till betydande grenar i trädet, och Margareta till den näst mest omfattande, nämligen Ål-grenen.

Kerstin Olsdotters 6 barn:

Erik Larsson, 1605-1689, gift med: Anna Matsdotter

Olof Larsson, 1607/1608-18/12 1681, gift med: (okänd)

Brita Larsdotter, 1618/1619-1692 gift med: Daniel Johannis Buschovius

Anna Larsdotter, -1668, gift med: 1) Petrus Matthiae Arosiensis 2) Laurensis Johannis Lillhärensis

Margaretha Larsdotter, -1691 gift med: Johannes Petri Kumblensis

Lars Larsson, -1648, gift med: (okänd)

 

Här är det endast Erik som vi har någon riktig kännedom om (se nedan).
Om Kerstins barn och deras makar vet vi:

Erik: Om hustrun Anna Matsdotter (1610/1611-1679) vet vi endast det som anges ovan.
Olof: Om honom vet vi att han var länsman i Åls församling, , Dalarnas län och avled på Brenäs därstädes. Hustrun är inte känd.
Brita: Britas make, Daniel Johannis Buschovius, 25/8 1599-11/7 1677, (Daniel Hansson), var född i Stora Tuna, församling. Båda avled i Kumla församling. Sex barn, vilka kallade sig Elvius, är kända från detta Åktenskap.
Anna: Hon gifte sig första gången i Åls församling, , Dalarnas län troligen 1644 med Petrus Matthiae Arosienis (Peder Mattsson). Han levde 1619/1620 – 1660. Han var bl. a. överkaplan i Västerås. Tre barn nÅmns i herdaminnet. Andre maken Laurensis Johannis Lillhaerensis (Lars Jönsson) var född i Lillhärads församling, Västmanland 1619/1620 och avled som komminister i Gagnef den 5 oktober 1682. Anna gifte sig med Laurensis 1662. I sitt andra Åktenskap med Regina Göransdotter Dybeck hade han fyra barn, vilka tog namnet Elfgren.
Margaretha: Margaretha och hennes Johannes Petri Kumblensis (Johan Persson), gifte sig på 1630-talet, troligan 1639, i Åls församling, , Dalarnas län. Johannes föddes 1607 i Kumla församling som son till Per Strångesson. Han kallde sig ursprungligen Hans och avled som kyrkoherde i Åls församling, , Dalarnas län den 15 maj (eller möjligen januari). Sju barn är kända. De kallade sig Ahlenius eller Alenius och Alenia.
Lars: Om honom vet vi ingenting.
Om Kerstins son Erik Larsson citerar vi ur Eric Sundlöfs ”Olaus Laurentii Släktbok I”:
”Från upptecknade notiser av Fil. mag. Oscar Hanspers citeras om Eric. I olika tingsprotokoll heter det:

1641
Eric Larsson i Liurås gjiordt jordabyte med sin fader Herr Lars Erici, kyrkoherde i Åls församling, , Dalarnas län som följer. Herr Lars gifuer sin son et gamalt fäbodastelle Studsboda b:d, som en tydh hafuer legat öde och ostengt och lyder till Erics heman, det han boor uppå. Deremot uplåter Eric sin fader en stoor svedh uti Åls församling, , Dalarnas län sochen belägen strax hoos hans fäbodar uthi Åls församling, Dalarnas län sochen som han (»Eric Larsson») hafuer brukat Rog uppå. Bytet stadfästet 21/9 1641. Sannolikt har Eric Larsson, sedemera kronolänsmannen, förvärvat hemmanet och gården i Djurås något av åren 1637-41. Ländsman vid denna tid var Olof Knutsson i Mjälgen, vilken Eric Larsson senare efterträdde.
1642
klagar Eric Larsson i Djurås på en del Gröntufskarlar som fördrivit hans boskap i Stussbodarna samt fällt fall över hans fävägar. Dessa hade grundat fäbodar i Sols- (eller Ny-) bodarna.
1643
i en klagoskrift rörande åverkan på sin och sin grannes, Johan Mickelson åker, är denna undertecknad av honom personligen. Han kunde alltså skriva, vilket var högst ovanligt vid denna tid. Eric Larsson torde ha efterträtt Olof Knutsson som länsman omkring 1659, vilket år det talas om »gamla ländsman Olof Knutsson», som hade att svara för en del bedrägliga timmeraffärer 1656, 1657 och 1658.

1665
byter länsman Eric Larsson i Djurås jord med sin svåger pastor Daniel Johannis i Kumbla, så den senare ger Eric sin del i Djurås och Eric ger sin svåger Daniel sin del i hemmanet i Borlänge.Samma år byter också ländsman Eric Larsson jord med sin broder Olof i Brenäs i Åls församling, , Dalarnas län, så att denne senare får Erics andel i rästfäbostället i Åls församling, , Dalarnas län och Eric sin broder Olofs del i hemmanet i Djurås.
1672
anklagade länsman Eric Larsson i Djurås åtskilliga personer för att de ställt till med tumult i sockenstugan när han utkrävde dubbla mantalspengar av dem, som skedde enl. order. Eric Larsson torde ha fr&ar0ing;nträtt sin länsmanssyssla år 1680. Men han lever ännu 1686 enligt ett arvsskifteutdrag fastän han inte anges som länsman, vilket annars är det vanliga. Från och med 1687 är Eric Larssons namn borta ur längderna.”
I övrigt hänvisar vi till Olaus släktträd.